DEFINICJE
Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego.

Obiekt – obiekt służący do świadczenia usług i zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem;

Partner – Użytkownik, który zamieszcza na łamach Serwisu prezentację Obiektu w oparciu o postanowienia Regulaminu Partnera;

Operator – Gold Key Marketing Internetowy Mariusz Szymański, adres siedziby: 07-210 Długosiodło, ul. Polna 2, NIP 7621889539, REGON 363472947 zwany także "Administratorem" lub "Noclegownia.net".;

Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu;

Serwis (zwany także Noclegownia.net) – strony internetowe znajdujące się w domenie Noclegownia.net.pl wraz z ich integralnymi częściami;

Treści – tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie;

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z serwisu Noclegownia.net;

Załącznik – integralna część Regulaminu, kompleksowo regulująca dane zagadnienie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Noclegownia.net świadczy Użytkownikom swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

1.2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu z powodu zmian w zakresie świadczonych usług lub zmian przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Serwis.

1.3. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem przekazanego Operatorowi adresu e-mail. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, będzie musiał zaprzestać korzystania z Serwisu i wypowiedzieć umowę z Operatorem.

1.4. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa. W niektórych przypadkach może być również wymagane włączenie obsługi JavaScript oraz aktywacja plików "cookies".

DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

2.1. Noclegownia.net zapewnia platformę internetową umożliwiającą wyszukiwanie miejsc noclegowych.

2.2. Noclegownia.net nie zamieszcza prezentacji Obiektów we własnym imieniu i nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.

2.3. Treści, w tym prezentacje Obiektów, zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej nie są weryfikowane pod względem legalności, poprawności, kompletności i nie przedstawiają poglądów Noclegownia.net. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie i nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.

2.4. Noclegownia.net ma prawo usuwać Treści, które naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Treści mogą być usunięte również na żądanie organu władzy publicznej, takiego jak sąd, organ ścigania lub organ administracji państwowej. Serwis zastrzega sobie również prawo do usunięcia Treści, które dotyczą konkurencyjnej działalności lub mają na celu promowanie takiej działalności.

2.5. Noclegownia.net dąży do zapewnienia ciągłości działania Serwisu, ale zastrzega sobie możliwość czasowych przerw i ograniczeń związanych z pracami konserwacyjnymi, modernizacją lub działaniem siły wyższej.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownicy zobowiązani są nie naruszać bezpieczeństwa, integralności i dostępności Serwisu. Nie wolno blokować generowanych treści, modyfikować ich, zakłócać działania Serwisu ani wysyłać niezamówionych informacji handlowych do innych Użytkowników.

3.2. Użytkownik nie może prowadzić działań naruszających Regulamin Serwisu ani przepisy prawa.

PUBLIKACJA TREŚCI

4.1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Użytkownik jest zobowiązany do publikowania Treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4.2. Użytkownik, dostarczając Treści, udziela Operatorowi nieograniczonej, nieodpłatnej, niewyłącznej, czasowo i terytorialnie nieograniczonej licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej. Operator ma prawo przetwarzać, archiwizować, reprodukować i rozpowszechniać Treści w całości lub częściowo, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych, za pośrednictwem Internetu. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia dostarczonych Treści z serwisu Noclegownia.net.

4.3. Dane kontaktowe publikowane przez Użytkowników są publicznie widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.

4.4. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron internetowych i inne dane kontaktowe mogą być zamieszczane tylko w odpowiednich polach formularzy. Operator ma prawo usunąć takie dane, jeśli zostaną publikowane niezgodnie z przeznaczeniem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. Noclegownia.net nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników.

5.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści publikowane przez niego w Serwisie.

5.3. Użytkownik zwalnia Noclegownia.net od odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Umowa Użytkownika z Serwisem dotycząca założenia i utrzymywania wizytówki obowiązuje przez 1 rok z automatycznym przedłużeniem. Umowa zostaje zawarta po opłaceniu faktury proforma dołączonej do zamówienia.

6.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie konta w Serwisie w dowolnym momencie, przekazując powiadomienie o wypowiedzeniu umowy Serwisowi (np. w formie pisemnej lub e-mailowej).

6.3. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie w przypadku zakończenia działalności Serwisu, uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika pomimo upomnienia lub zamieszczenia przez Użytkownika Treści bezprawnych.

6.4. Jeśli Użytkownik jest Konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy o założenie konta w Serwisie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od jej zawarcia.

6.5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować Operatora o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisemnego lub przesłanego pocztą elektroniczną). Wystarczy, że Użytkownik wyśle informację dotyczącą odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Noclegownia.net.

7.2. Reklamację można złożyć także w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@noclegownia.net, z podaniem w tytule wiadomości "Reklamacja Noclegownia.net". Reklamacja powinna zawierać adres e-mail Użytkownika lub inne dane kontaktowe oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7.3. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator może poprosić o uzupełnienie reklamacji w określonym zakresie.

7.4. Noclegownia.net rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

7.5. Odpowiedzi na reklamacje są przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Noclegownia.net może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail wskazany przez reklamującego.

PRAWO WŁAŚCIWE I WAŻNOŚĆ

8.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

8.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu stają się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia nadal obowiązują.

8.3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani wykorzystywana bez uprzedniej zgody Operatora. Dotyczy to także kopiowania przez wyszukiwarki internetowe i inne mechanizmy.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik 1: Polityka Prywatności